rms.

rms. 提供具有灾难风险解决方案和见解的再保险人。它结合了建模和技术解决方案,为公司提供分析以影响决策和结果。

有关更多信息,请转到rms.com.